Regulamin§1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług ("Regulamin").
Świadczenie polega na wytwarzaniu i dostarczaniu treści w postaci cyfrowej a tym samym aktywacji dostępu dla konta testowego lub opłaconego konta do strony "www.domopasaz.pl" zwanym dalej "DomoPasaz.pl" w celu możliwości korzystania z zawartości serwisu na zasadach określonych w regulaminie.

Korzystanie z konta testowego jest bezpłatne. W celu założenia konta testowego należy wysłać dane kontaktowe przez formularz. Po okresie testowym opłaty są płatne wg. cennika lub wg. indywidualnych ustaleń.

Korzystanie z DomoPasaz.pl jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2019r.
Usługa jest świadczona dla przedsiębiorców oraz konsumentów (B2B lub B2C).
Usługa świadczona jest przez firmę ZipsonIT z siedzibą: 02-695 Warszawa, Orzycka 1/5, NIP: 521-275-61-13, REGON: 140861274, adres e-mail: kontakt@domopasaz.pl.

Usługa wykonywana jest bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie płatnej usługi od dnia zaksięgowania płatności.


§2. Wymagania techniczne
Do prawidłowego działania usługi wymagane jest korzystanie z urządzania podłączonego do sieci internet, posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz zainstalowana przeglądarka internetowa.


§3. Rodzaj i zakres świadczonej usługi
W serwisie dostępna jest:
a) usługa bezpłatna – konto testowe w serwisie DomoPasaz.pl. Konto zakładane jest indywidualnie po kontakcie z serwisem DomoPasaz.pl. Konto testowe jest ważne 14 dni od momentu aktywowania. Użytkownik w ramach konta testowego ma dostęp do wybranej części serwisu,
b) usługa płatna – konto płatne w serwisie DomoPasaz.pl. Konto zakładane jest indywidualnie po kontakcie z serwisem DomoPasaz.pl. Konto płatne jest ważne do daty wykupienia abonamentu. Użytkownik w ramach konta płatnego ma dostęp do obszaru serwisu który wykupił.


§4. Umowa i płatności
Usługodawca świadczy usługę na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną. Usługodawca wystawia faktury VAT. Możliwe jest uprzednie wystawienie faktury proforma. Umowa zostaje zawarta na czas określony. W przypadku korzystania z konta testowego na okres 14 dni, do dnia rozwiązania umowy, usługodawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do serwisu. Użytkownik zainteresowany dostępem do konta na kolejny okres będzie miał możliwość zawarcia nowej umowy po kontakcie e-mail lub przez formularz na stronie.


§5. Prawa i obowiązki użytkownika
Każdy użytkownik ma prawo korzystać z usługi na zasadach określonych w regulaminie.
Każdy użytkownik może zadawać pytania. Usługodawca udziela na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni roboczych.

Każdy użytkownik zobowiązuje się:
a) do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
b) do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
c) korzystać z usługi zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami regulaminu, przeznaczeniem usługi oraz zasadami współżycia społecznego;
d) korzystać z usługi w sposób nieprowadzący do jej niedziałania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania;
e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy usługodawcy albo innych użytkowników lub osób trzecich;
f) nieingerowania w kod źródłowy serwisu;
g) niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest usługa;
h) nieudostępniania danych dostępowych do konta w serwisie osobom trzecim.


§6. Prawa i obowiązki usługodawcy
Usługodawca może pytać użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z usługi oraz sposobu rejestracji i zakładania kont. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego.
Usługodawca może wysyłać za pomocą adresu e-mail, powiadomienia dotyczące serwisu.
Usługodawca może badać sposób korzystania z usługi, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, cookies zgodnie z Polityką Prywatności).
Usługodawca ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości świadczonej usługi.
Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla użytkownika i nie spowodowała obniżenia jakości świadczonej usługi.
Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie usługi w sposób stały i nieprzerywany.


§7. Ochrona danych osobowych
Usługodawca jest administratorem danych. Usługodawca stosuje środki kryptograficznej ochrony do przetwarzania danych osobowych oraz przestrzega przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Korzystanie z serwisu jest szyfrowane – logowanie, rejestracja, przeglądanie (SSL). Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane przetwarzane są do czasu usunięcia konta. Na etapie rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Rozwiązanie umowy oznacza usunięcie konta i danych na nim zapisanych. Dane mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących z usługodawcą w zakresie obsługi IT, księgowości lub umów o współpracy w celu dostarczania usługi. Usługodawca przetwarza dane o sposobie korzystania z serwisu przez osoby go odwiedzające, w tym użytkowników zgodnie z §8 regulaminu.


§8. Polityka Prywatności
polityka prywatności jako załącznik do regulaminu


§9. Reklamacje
Każdy użytkownik może składać reklamacje bezpośrednio kierując je na adres e-mail: kontakt@domopasaz.pl
Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia nieprawidłowego działania usługi. W treści zgłoszenia prosimy możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.


§10. Własność intelektualna
Wszelkie oprogramowanie i treści cyfrowe zawarte w serwisie, takie jak tekst, grafika, loga, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują usługodawcy albo osobie trzeciej i są prawnie chronione. Nazwa "DomoPasaz.pl" używana jest w obrocie gospodarczym na terenie Polski bez ograniczeń czasowych przez usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie usług względem produktów i usług osób trzecich. Jest to nazwa handlowa. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd lub w inny sposób zaszkodzić usługodawcy. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez użytkownika.


§11. Odpowiedzialność
Każdy użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych którymi się posługuje.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez użytkownika,
b) brak dostępu do sieci internet przez użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
c) ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z usługi;
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek niewłaściwego korzystania przez niego z usługi,
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań użytkownika, w szczególności poprzez korzystanie z usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem;
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu usługodawca;
g) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania usługodawcy;
h) linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich, które dostępne są w ramach świadczonej usługi. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron;
i) płatności realizowane przez użytkownika.

Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z usługi.


§12. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. Wszelkie spory pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem, który zawarł umowę jako przedsiębiorca będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby usługodawcy.


§13. Usługę dostarcza
Firma która od ponad 10 lat zajmuje się oprogramowaniem dla sprzedawców Allegro - ZipsonIT z siedzibą: 02-695 Warszawa, Orzycka 1/5, NIP: 521-275-61-13, REGON: 140861274. Jesteśmy legalnie działającą firmą płacącą podatki w Polsce.

Nasze kluczowe projekty:
- www.panelreklamowy.pl - 100 000+ klientów, 20 000 000+ obsługiwanych aukcji Allegro
- www.allegrosms.pl - szybkie, darmowe powiadomienia sms o sprzedanych produktach na Allegro
- www.sledzikcen.pl - monitorowanie wszystkich cen produktow w internecie